Corfu Travel

Výběr hotelu

Payments by

Home Památky Památky ve starověku-Kanoni
Památky ve starověku-Kanoni

 

alt Nejvíce památek ze starověku se nachází na poloostrově Kanoni a v archeologickém muzeu.

Akropole se nacházela na nejvyšším místě poloostrova Kanoni v oblasti dnešní Analypsi a Agora, centrum starověkého města, se rozkládala vedle raně křesťanské baziliky naproti Mon Repu. Ruiny baziliky jsou vidět, když vjíždíme z Garitsi na poloostrov Kanoni po pravé straně. Dlažba, která je tady částečně vidět, se dochovala se od baziliky až k pozemku altKokota, je z části odhalené  římské forum (1.stol.p.n.l.-1.stol.n.l.). Římské forum stojí na silné vrstvě, kde je patrné násilné zničení města - jedná se o katastrofu z roku 31 p.n.l. (Oktavianus). Tady stály svatyně s chrámy, lázně, veřejné budovy, řemeslnické dílny atd.

 

Svatyně byly postaveny v různých částech starověkého města. V oblasti agora (svatyně Poseidona), v obou přístavech (svatyně Dia, Alkinoa a Dioskurů), v jižní části starověkého města  a v oblasti Akropole. První svatyně sloužily pod širým nebem. Koncem 7. stol. a začátkem 6. stol. byly postaveny velké chrámy, jako např. chrám zasvěcený bohyni Héře v oblasti Akropole, z něhož se zachovaly jenom základy.  Nejvýznamnější  byl Artemidin chrám v dorském stylu postavený v letech 590 - 580 p.n.l. blízko u Illaiského přístavu. Ze samotného altchrámu se dochovalo jenom velmi málo, ale ve velmi dobrém stavu se zachoval štít ze západní strany  chrámu, nejstarší dochovaný kamenný štít řeckého světa.Je vyobrazen v učebnici dějepisu na základní škole (4. třída). Na štítě je zobrazena demonická Gorgona - Meduza mezi dvěma svými syny - Chrysaorem a okřídleným koněm Pegasem. Po obou stranách jsou znázorněni dva obrovští lvi, jejichž přítomnost Gorgonu předvádí jako mocnou bohyni přírody a v okrajích štítu Titanomachie (štít je vystavený v archeologickém muzeu ve městě).  Koncem 6. stol. p.n.l. byly postaveny další menší chrámy. V roce 1822 Angličané odhalili v oblasti Kardaki chrám v dorském stylu, zasvěcený nám neznámému božstvu, pravděpodobně podzemnímu. Na místě byly nalezeny malé sošky Afroditéa Hermese. V oblasti Figareto se nacházel chrám zasvěcený bohu Dionýsovi, z něhož se dochovala levá část kamenného štítu s vyobrazením Dionýsova symposia. Datuje se přibližně 500 p.n.l. V blízkosti Artemidina chrámu stál dorský chrám zasvěcený Apollonovi a další jeho svatyně v oblasti Akropole blízko chrámu zasvěceného Héře. Kromě těchto svatyň a chrámů existovaly i další, které nebyly archeologicky potvrzeny, ale víme o nich z písemných dokumentů. Svatyně Poseidona, Dia, Hermése, Afrodity atd. V raném křesťanském období byla většina svatyň a chrámů zničena a na jejich místě postaveny baziliky a kostely.

alt V 5. stol. biskup Jovian  na místě starověkých staveb  nechal postavit velkou pětilodní baziliku. V jejím narthexu se na podlaze dochovala pěkná mozaika. Do prostoru hlavního chrámu se vcházelo prostředním trojitým otvorem (trivilo), nad ním se dochoval nápis o založení chrámu.  Jihozápadně v blízkosti baziliky   byla  křtitelnice. V dochovaných zdech (např. v jižní zdi) baziliky  byly objeveny kamenné oltáře ze starověkého období. Pod podlahou baziliky byly nalezeny hroby a dlažba z římského  a helenistického období. V 6. stol.altbyla bazilika zničena požárem (útoky Gótů, Vandalů) a znovu postavena jako trojlodní bazilika. V 11., 12. stol. byla bazilika znovu zničena při útocích Saracénů a Normanů, po této katastrofě byl postaven jednolodní chrám. Chrám byl opět částečně zničen obléháním Turků, v období nadvlády Benátek rekonstruován, tehdy byl chrám "lénem" místních feudálů. Začátkem 19. stol. byl pozemek s chrámem postoupen rodině Pierri.  Chrám se používal ještě v roce 1925 (alespoň jedna jeho část). Okolo chrámu stály malé domky, které byly strženy po 2. sv. válce, když byly poničené bombardováním.  
Naprotipřes silnici se rozkládají vykopávky římskýchlázní ze 2.stol.  a používané až do poloviny 6. stol. n.l.  Lázeňský komplex  měl rozměry 94,52 x 56 m a není odhalený v celé altvelikosti. Západně ho přerušuje novodobá silnice a na východní straně nejsou vykopávky dokončené. Doposud také nebyl nlezen hlavní vchod do lázní. Ve větší hloubcepod lázněmi byly nalezeny zdi postavené z velkých klamenů, které se datují až do 5. stol. p.n.l. V lázních byla mozaiková podlaha, v hlavní místnosti mozaika představovala „Oceán“ (7 x 6 m). Vlastní lázeňské prostory byly umístěné směrem na jih, aby tady bylo hodně světla. Celý komplex je možno rozdělit na 20 částí, kde se na 5ti místech dochovaly prostory na podzemní hořáky, 5 částí s teplou vodou, 5 se studenou vodou, 4 na ošetření těla. Archeologové tady vykopali nádobky na vonné oleje, dozičky na kosmetiku, sochu Afrodity, vázu se stříbrnými korintskými a kerkyrským drachmami.

altDomy obyvatel města  byly postaveny na západní části poloostrova Kanoni, kde archeologické vykopávky odhalily základy domů, části silnic, vodovodu a kanalizace. První obyvatelé bydleli v blízkosti Ilaiského přístavu a odtud se město rozšiřovalo. Město bylo postavené podle systému Hyppodamia (to znamená vodorovné a na ně kolmé rovné silnice) a Korfané by měli být hrdi na to, že v době, kdy měli kanalizaci, se splašky v Athénách vylévaly na ulici. Domy bohatých se zahradami stály po obou stranách silnice nahoře nad agorou. Domy chudých byly v blízkosti přístavů. Čtvrť obchodníků a řemeslníků se nacházela jihozápadně od agory, v oblasti dnešní Stratia. Město zásoboval vodou pramen Kardaki, vodovod Nerantzicha a mnohé studny. V oblasti Figareta  byla oblast řemeslníků. Tady byly nalezeny na pozemku Mikalev keramické dílny, které fungovaly od archaickéhoaž k helenistickému období. Tyto dílny byly největší celého starověkého města (10 – 14 pecí). Nálezy jsou vystavené v archeologickém muzeu ve městě korfu. Vykopávky se tady uskutečnily v letech 1982 - 1995 a bylo nalezeno  6. až 7.000 spodních částí amfor a spousty forem sošky Artemis. Tady byla nalezena socha vystavená v archeologickém muzeu vedle kurose a je považovaná za sochu-ochranitelku dílny. Keramika se vyráběla z místní hlíny, jež má nazelenalou barvu.  V oblasti  byla nalezena spousta obrovských děr, kam se zahazovalynepotřebné předmětya nepovedené výrobky, zastřešené studny (vždy velmi potřebné při práci s hlínou) a samotné pece. Nejlépe se dochovala pec z helenistického období, protože byla postavená z vypálených cihel. Keramické dílny se specializovaly na výrobu nádob pro každodenní potřebu - nádoby se nemalovaly.
Kousek níž na pozemku Vutsela se s největší pravděpodobností razily mince.  Na pozemku Jovani-Kolla byla nalezena polovina reliéfu Dionýsa. V blízkosti hřiště na Kanoni bylo nalezeno
13  sošek Artemis, pravděpodobně tady byla svatyně anebo dílna Artemis. V blízkosti byl nalezen i kuros. V blízkosti ulice Nausika byl nalezen další poklad zakopaný pod stromem
400 stříbrných a měděných mincí, mezi jinými i mince krále Monunia (král na protější pevnině - nyní území Albánie). Tento nález je velmi významný, dodnes byly objeveny jenom dvě takové mince, tahle je třetí. Všechny uvedené nálezy jsou vystaveníé v archeologickém muzeu ve městě.  

Hřbitov se rozkládal t ak jak bylo ve starověku zvykem mimo městské hradby, vně severních zdí, v dnešní oblasti Garitsa. Mrtví se pokládali do vykopaných děr, které byly v mnoha případech po stranách obložené velkými kamennými deskami, pochovávali se do sarkofágů anebo do velkých nádob. Kromě toho byl ve zvyku i pohřeb žehem. Po žehu se konal obřad a nakonec se nad hrobem navršila mohyla. Podél ulice Kypru, kde se starověký hřbitov hlavně rozkládal, bylo nalezeno 7 velkých nádob (vyšší než 1,50 m) s kostrami a dary. V jedné nádobě byly nalezeny 2 kostry. Nádoba se nahoře uzavírala kamennou deskou. Stavěly se také nákladné hrobky, jako např. kruhová hrobka velvyslance Menekrata z konce 7. stol. p.n.l.V blízkosti hrobky byl nalezen lev. "Strašlivý lev" se takto umísťoval, altabyhlídal hrob mrtvého. Na pozemku Spyrose Andriotise blízko u letiště bylo nalezeno alespoň 100 náhrobních desek z místního kamene bez reliéfní výzdoby. Ke konci klasického obdobía v helenistickém období, kdy už byl hřbitov přeplněný, se začalo pochovávat v oblasti Nerantzicha a dnešního letiště. 

Starověké přístavy a doky
Do roku 480 p.n.l. Kerkyra musela být největší námořní silou v tehdejším řeckém světě. Kerkyra vlastnila 120 lodí, Athény 100 lodí, Korint 40 lodí. Roku 480 p.n.l. Athény doplnily svoje loďstvo o dalších 100 lodí, a tak se s celkovým počtem 200 lodí staly největší námořní silou Athény (Kerkyra 120, Syrakusy 120, Samos 100, Chios 100, po roce 450 p.n.l. Kartágo 120).
Ve starověkém městě byly dva přístavy, kde pravděpodobně kotvilo 60 lodí v každém přístavu. Vzdálenost mezi přístavy na šířku Kanoni byla zhruba 700 m. V okolí přístavů bylo živo - námořníci, obchodníci, řemeslníci, lehké ženy...
Korfské trojveslice byly postaveny podle vzoru lodí Korintu a Samu, lodě, které mají na rozdíl od altathénských lodí početnou posádku. Lodě pluly rychle a převáželykaždácelkem 250 osob, z toho 60 válečníků. Loď vážila 25 tun a plula rychlostí 9,5 uzlů za hodinu. Veslaři, většinou otroci, seděli ve třech řadách nad sebou, v první řadě bylo 62 veslařů, ve druhé 54 a ve třetí také 54. To, jak vypadaly korfské lodě, se nám dochovalo na mincích. Na přídi byla socha divokého prasete a na zádi oko. Lodě byly natřeny na červeno.

Starověký přístav Alkinou. Vykopávky tady trvalyod 1982 do 1996. Až sem sahalo moře, i v našich dnech je tu spousta vody.Na místě se našly dřevěné zbytky lodí. Přístav se rozkládal od továrny Desila až sem. V římském období byl záliv tady částečně zavežen a v těsné blízkosti postaveno římské forum. Na pozemku za doky dlažba nese stopy polokruhovýchstaveb - asi podstavce pro umístění soch, velké trubky kanalizace.

Yllaiský přístav  se rozkládal na místě dnešního jezera Chalikiopulos. Moře dosahovalo až k pozemku Jurga. Doky starověkého přístavu byly nalezeny nyní 200 m daleko od moře. Zařízení pro stavbu lodí vypadalo následovně: dvoje sloupořadí postavená s mírným sklonem, aby nové lodě lehce sjely do moře, hladké sloupy držely střechu s taškami (našlo se mnoho střepů keramických tašek). V blízkosti stály také skladiště a jiné budovy. V těchto místech se našly mince ze 4. stol. p.n.l., střepy nádob, mosazné a železné hřeby a hřebíky, které svědčí o tom, žebudovy tady byly dřevěné (dřevo se nedochovalo). Byla zde také nalezena socha kuros, která byla nejspíš připravena v přístavu na naložení a nám z neznámých důvodů odvezena nebyla. Je vystavená v archeologickém muzeu ve městě Korfu.

Třetí starověký přístav se nejspíš nacházel v blízkosti hotelu Arion u Mon Repa. Vedle hotelu byla nalezena budova s vanou a podlahou z mozaiky.

Kromě osídlení na poloostrově Kanoni existovala i další sídliště, především na pobřeží  v severozápadní a severní části ostrova v oblasti Karusades, Roda, Acharavi, Almyros, Afionas a Kassiopi. V oblasti Roda byly nalezeny ruiny chrámu v dorském stylu z 5. stol. p.n.l., v oblasti Almyros hřbitov archaického a klasického období a v Kassiopi rozsáhlé budovy z římského období, pravděpodobně lázně v místě dnešního kostela.

 

Ze starověkého období se nedochovalo mnoho památek. Zdá se, že co se dalo odvézt, to odvezli Římané do Itálie a že opracované kameny z budov byly později použity jako stavební materiál ke stavbě hradeb okolo středověkého města.

Autor: Hana Anthi