Corfu Travel

Výběr hotelu

Payments by

Home Řecko Olympie
Olympie

Olympie se rozkládá na břehu řeky Kladeos, obklopená zelenými kopci. Svatyně, zasvěcená nejmocnějšímu olympskému bohu Diovi, byla ve starověku hojně porostlá zelení. V altis – posvátném lesíku rostly divoké olivy, platany a jiné stromy. Mezi nimi stály chrámy zasvěcené Héře a Diovi, oltáře, pokladnice a další budovy a nesčetné množství soch. Samotná svatyně byla obehnána zdí a uvnitř stál Diův chrám, Heraion, Filippion, Prytanio, Pelopi, Mytroo a stoa Ozvěny.
V Olympii tak jako v každé větší svatyni byla i věštírna. Postupně se věštírna v Olympii omezovala na věštby, týkající se olympijských soutěží.

V Olympii se každé čtyři roky konaly Olympijské hry ( od roku 776 p.n.l. až do 393 našeho letopočtu), kterých se zúčastňovali nejlepší atleti z celého Řecka. Vítěze zdobili olivovým věncem. Dostat věnec z olivy pěstované v blízkosti Diova chrámu byla největší čest, které mohl kdo dosáhnout, nesrovnatelná ani s peněžní odměnou ani s tituly. Starověké olympijské hry se pořádaly víc jak 1000 let. Současné se začaly konat v roce 1896.

Celé archeologické místo bylo pokryto nánosy řeky – bahnem a pískem, na některých místech až do výšky 20 m. Během vykopávek byly nalezeny  budovy starověké Olympie, 130 soch, 6.000 mincí, 400 nápisů, 1.300 zlatých a 15.000 bronzových předmětů.

Historie Olympie
Osídlení v Olympii se datuje do poloviny 3. tisíciletí p.n.l..
V roce 776 p.n.l. se konaly 1. známé olympijské hry. Z archeologického průzkumu se usuzuje, že v 7. stol.p.n.l. došlo k velkým změnám v uspořádání svatyně. Řeka Kladeos tekla západněji než dnes a celý její západní břeh byl pokryt pískem. Kopcovitý terén jižně od Kronia byl srovnán se zemí a pro zarovnání terénu byl mezi jiným použit i popel ze starých obětišť a tisíce kusů darů z minulých století.
Začátkem 7. stol.pn.l. byl poprvé vytvořený stadion. Od té doby se počet návštěvníků a množství darů (až třímetrové trojnožky) postupně zvyšuje. V roce 600 p.n.l. se začínají stavět první stavby. Jako první byl postaven chrám bohyně Hery a postupně východně od něj 9 pokladnic.
V 5. stol. p.n.l. byl program her stanoven na 5 dní. Stadion byl zvětšen, ke stávajícím  pokladnicím byly dostavěny další 3, začalo se se stavbou chrámu boha Dia a západně od svatyně byly postaveny moderní lázně s teplou vodou, jedny z prvních lázní na řeckém území.
V období olympijských her do Olympie přícházely tisíce návštěvníků, ale i v mezidobí bylo v Olympii rušno. Každodenně se tu konaly oběti. Olympii navštěvovali kromě sportovců také politici, filosofové a umělci, protože tady mohli přednášet početným zástupům. Rozkvět Olympie pokračoval ještě i v celém 4. stol. p.n.l., kdy se ve svatyni postavil ještě  chrám Matky bohů a velký hotel Leonidion.
Ve 3. a 2. stol. p.n.l. víme o Olympii z písemných památek jenom málo, ale archeologický průzkum ukázal, že se stavěly další hotely, lázně a zařízení pro trénink sportovců. V římském období se stalo mnoho císařů a hodnostářů  olympijskými vítězi. V roce 85 p.n.l.  Sulla vyplenil řecké svatyně, hlavně Olympii a v roce 80 p.n.l.  konal Olympijské hry v Římě. Začátkem Pax Romana však římští císaři pokračovali  ve stavební činnosti Olympie. Ve 2. stol.n.l Olympie rozkvétala zvlášť za vlády císaře Hadriána. Nechal postavit nový vodovodní systém, lázně, hotely a obchody. 211. olympijské hry se místo v roce 65 konaly o dva roky později v roce 67, aby se mohl zúčastnit římský císař Nero, který do programu olympijských her nechal zařadit soutěže do té doby neznámé -hudební a několikrát zvítězil.
Svatyně byla zničena silným zemětřesením koncem 4. stol. (cca 300) a následujícími záplavami řeky Kladeos. V roce 393 přikázal císař Theodosios I. uzavřít pohanské svatyně a v roce 426 přikázal Theodosos II. spálit chrám boha Dia.

Uctívání v Olympii – mýty o založení.
Nestarší mýtus, který se váže k Olympii, je o Pelopovi a Oinomaovi.
Oinomaos byl bájný král Pissy, oblasti okolo Olympie. Věštbou bylo určeno, že ho z trůnu sesadí a usmrtí jeden z nápadníků jeho dcery. Oinomaos proto vyhlásil, že svoji dceru Hippodamii dá jenom tomu, kdo nad ním zvítězí v dostizích. Byl si jist svým vítězstvím, neboť koně dostal  od boha Arese. Pelopas, král frygického krále Tantala a bratr Niobé, ho ale porazil. Tato báj je  zobrazena na východním štítě chrámu boha Dia (v archeologickém muzeu v Olympii). Druhé podání představuje  jako zakladatele svatyně Herakla. Herakles údajně založil svatyni a hry na paměť svého vítězství u krále Augia.
Jako třetí zakladatel svatyně her se pokládá sám bůh Zeus, vítězný bůh nad Kronem. Všichni tito bohové nebo hrdinové se zúčastnili olympijských her, jakož i mnozí králové. Potom ale olympijské hry upadly v zapomnění a obnovily se až v roce 776 p.n.l., kdy požádal král Ilidy Ifitos věštírnu v Delfách o radu, co dělat, aby skončily občanské války a nemoce. Odpověď věštírny byla obnovit olympijské hry. Tehdy králové Ifitos, Lykurgos ze Sparty a Kleosthenis z Pissy uzavřeli smlouvu, která byla svatá pro všechny Řeky. Smlouva byla vytesána na jednom bronzovné kotouči, který byl ukryt v Héřině chrámu. Podle smlouvy byla vyhlášena oblast Olympie za posvátnou,  byl sem zakázaný vstup vojska a v době konání her (původně jeden měsíc, později tři měsíce) musely ustat všechny války, aby se všichni zúčastnění dostali v klidu a bezpečí do Olympie a po ukončení zpět do svých domovů. Řekové uctívali boha Dia v Olympii   jako boha války. Do Olympie byly věnovány tisíce zbraní a částí výzbroje. Také samotná velká socha boha Dia byla zhotovena z trofejí bitvy. V roce 457 p.n.l. po vítezné bitvě u Tanagry proti Athénám věnovali Sparťané do Olympie velký zlatý štít vyrobený z desetiny kořisti. Štít pověsili na průčelí chrámu boha Dia. Římský vojevůdce Mommios po porážce Korintu (146 p.n.l.) věnoval do Olympie 21 štítů, které nechal pozlatit a pověsit na chrám boha Dia.
Krome Dia se v Olympii uctívala i další božstva. V celé svatyni bylo víc jak 69 oltářů. Na počest Hery se konaly slavnosti a soutěže v běhu, kterých se zúčastňovaly jenom dívky – panny. Dívkyoblečené do krátkého chitonu běžely  trať dlouhou 160 m. Rozhodčí v těchto hrách byly ženy, které každé čtyři roky tkaly látku na šaty sochy bohyně Héry. První hry pravděpodobně uspořádala Hippodameia.
Východně od stadionu se nacházel oltář Dimitry, zvlášť uctívané bohyně v Olympii, o čemž svědčilo to, že kněžka Dimitry byla jediná vdaná žena, která mohla sledovat Olympijské závody.

 Autor: Hana Anthi